PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   Ze względu na zalecenia Sanepid, MEN i MZ związane z zagrożeniami zakażeniem Covid - 19 zostały wprowadzone zmiany w ramowym rozkładzie zajęć, tak aby w miarę możliwości zapewnić realizację zaleceń dotyczących organizacji pracy przedszkola: ustalono stałe godziny wyjść do ogrodu, języka angielskiego oraz zajęć ruchowych.

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp..

07:00 - 08:00   BAWIMY SIĘ

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci.

08:00 - 08:30   BAWIMY SIĘ I PRZYGOTOWUJEMY DO ŚNIADANIA

Ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela oraz zabawy dowolne. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

08:30 - 09:00   JEMY ŚNIADANIE

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, zabawy dowolne.

 

09:00 - 10:00   UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane w oparciu o podstawę programową wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

10:00 - 10:30   PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU

Zabawy dowolne oraz czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze.

10:30 - 11:30   BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. (W przypadku nieodpowiedniej pogody - gry i zabawy ruchowe w salach).


11:30 - 12:00   PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

12:00 - 12:30   JEMY OBIAD

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

12:30 - 14:15   ODPOCZYWAMY - DZIECI Z GR. I, II

Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

12:30 - 14:15   BAWIMY SIĘ W SALI LUB W OGRODZIE - DZIECI Z GR. III, IV, V, VI

Poobiedni relaks, zabawy dowolne, dydaktyczne, organizowane w sali lub ogrodzie, udział w zajęciach dodatkowych.

14:15 - 14:30   PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO POSIŁKU

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

14:30 - 14:45   PODWIECZOREK

14:45 - 17:00   BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ LUB W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, organizacja gier i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem, zajęcia muzyczne lub plastyczne, lub teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci, gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, zajęcia dodatkowe.

 
© 2013 by MBL  
Log in