PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 110 im. Warszawskiej Syrenki

Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
    • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-17
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-12-17


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
    1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
    2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
    3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
    4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
    5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
    6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
    7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
    8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
    9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Łempicka, dlempicka@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 872 91 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna
Budynek Przedszkole nr 110 im. warszawskiej Syrenki, ul. Bystrzycka 38 04-928 Warszawa

 

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Bystrzyckiej i Biernackiej. Dojścia piesze są od ulic Podkowy, Biernackiej i Bystrzyckiej. Przejścia dla pieszych na ul. Bystrzyckiej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Warszawa - Falenica znajduje się w odległości do ok.1400 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych. Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji z podjazdami.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 10 m: linie 115, 142, 213.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu pod Domem handlowym "Fala" przy ul. Walcowniczej w odległości 500 metrów. W okolicy przedszkola nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla klientów. W okolicy furtki od ul. Biernackiej i bramy od ul. Bystrzyckiej obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju.


Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 

Wejście do budynku i strefy pobytu dzieci

Wejście do przedszkola, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Biernackiej. Do wejścia prowadzi kilka schodków bez podjazdów dla wózków. Przejście do szatni jest przez wiatrołap - tzw. strefa I. Tam też znajduje się wideofon służący do bezpośredniej komunikacji z wychowawcami grup.

Na teren przedszkola mają wstęp tylko osoby upoważnione. Strefa II - szatnia i sale pobytu dzieci są niedostępne dla osób nieupoważnionych

W lokalu nie ma wind.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

W budynku nie ma ogólnodostępnych toalet.

 
© 2013 by MBL  
Log in