PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   

II ANKIETA DLA RODZICÓW Zajęcia opiekuńcze w okresie epidemii, dodano: 2020-05-14 12:58:45

W związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności przesyłam ankietę, w której rodzice mogą zadeklarować, czy i od kiedy chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych.
Prosimy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych o wypełnienie ankiety w terminie do 19 maja – wtorek i przesłanie ich na adres p-110@edu.um.warszawa.pl. Prosimy o wypełnienie ankiety, wydrukowanie, podpisanie ręcznie, przesłanie skanu lub zdjęcia albo jeżeli ktoś nie ma drukarki podpisanie za pomocą klawiatury. Ankiety zostały również przesłane na Państwa adresy e-mail.

Rodzice, którzy nie są zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są potwierdzenie tej informacji.

ANKIETA dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole/szkołę podstawową od 25 maja br.

 

…….……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka

 

 1. Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka? (proszę zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie)

TAK

 

NIE

 

 

 1. Jeżeli tak, to od kiedy?

Termin

Zaznaczyć 

X

od 25 maja

 

od 1 czerwca

 

od 15 czerwca

 

od 22 do 30 czerwca

 

po odwołaniu przez rząd stanu epidemii w Polsce

   

 

Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2, ustalając kolejność przyjęć stosuje się następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa

TAK

NIE

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

 

 

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 

 

 1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 1. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 1. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria

TAK

NIE

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
w wieku do 18 r.ż.)

 

 

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

 

 

 

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów

 

 

 

W przypadku, gdy przedszkole nie będzie mogło przyjąć wszystkich chętnych dzieci, zostanie rodzicom/opiekunom prawnym wskazane inne przedszkole, które zapewni opiekę.

Czy przyjmą Państwo alternatywną placówkę?

TAK

 

NIE

 

 

W przypadku negatywnej odpowiedzi i przy jednoczesnym braku złagodzenia wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z COVID-19 dot. m.in. liczebności grup przedszkolnych, dziecko może nie mieć zapewnionego miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej organizującej oddziały przedszkolne.

 

Warszawa, dn. ………………………..2020 r.

 

 

……………………………………………….       …….……………………………………….

                (podpis matki/opiekunki prawnej)                            (podpis ojca/opiekuna prawnego)Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 Postępowanie odwoławcze, dodano: 2020-05-12 14:24:40

 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020-2021, dodano: 2020-05-12 13:15:50

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

 • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)
 • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 ZAWIESZENIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH , dodano: 2020-05-05 16:47:32

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki  do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki, za zgodą organu prowadzącego, zawiesza  zajęcia opiekuńcze w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.
poprzednie      |      kolejne
 
© 2013 by MBL  
Log in