PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   

UPRAWNIENIA DZIECI DO ULG ZA PRZEWOZY ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W M.ST. WARSZAWIE

Do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie uprawnione są:

  • dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci z rodzin, w których jest pięcioro i więcej dzieci uczących się i będących na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych),
          mieszkające stale na terenie m.st. Warszawy, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20 roku życia - na podstawie imiennego uprawnienia
         do bezpłatnych przejazdów.

Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia pozostałych nabytych uprawnień.

Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie imiennej karty, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulg.

Stosowne zaświadczenia wydaje dyrektor przedszkola lub kierownik ds. gospodarczych.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr XLIII/1040/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 roku
  • Uchwała Nr XLVII/1203/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 roku

 

 
© 2013 by MBL  
Log in