PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   

OPŁATY

OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Za miesiąc LIPIEC: wnosimy od 01.07.2021 r. do 10.07.2021 r. - w wysokości 110 zł.

Za miesiąc SIERPIEŃ: wnosimy od 01.08.2021 r. do 10.08.2021 r. - w wysokości 220 zł.

  • Prosimy w tytule płatności podać imię i nazwisko dziecka zgłoszonego na dyżur z dopiskiem "Wakacje".

Rozliczenie i zwroty za nieobecność nastąpią po zakończeniu okresu wakacyjnego.

Rodziców dzieci kończących edukację przedszkolną prosimy o złożenie wniosku o rozliczenie konta i zwrot ewentualnej nadpłaty. Wniosek powinien zawierać: Imię i Nazwisko dziecka, konto na które ma być przesłany zwrot: numer oraz imię i nazwisko własciciela

 

Należności za przedszkole prosimy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca, na następujące konta:

  • Żywienie, darowizny (płatne miesięcznie z góry):   07 1030 1508 0000 0005 5049 6089
  WAŻNE:
  • Prosimy nie naliczać samodzielnie płatności. Wszelkie wyliczenia będą Pastwo otrzymywać z systemu na początku każdego miesiąca, którego dotyczy płatność.
  • Do kwoty na wydruku osoby chętne mogą doliczyć kwotę darowizny i wpłacić razem z opłatą za żywienie.
  • Płatności na żywienie dokonujemy od 1 do 10 dnia miesiąca, którego wpłata dotyczy.

Dzienna stawka żywieniowa:

  • 11 zł  - 3 posiłki;
  • 8,50 zł - 2 posiłki

Stawki za pobyt dziecka w przedszkolu

Nowa uchwała o opłatach za przedszkole:

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

Zgodnie z treścią uchwały w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m. st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane będą w całym czasie ich pracy.

Oznacza to całkowitą likwidację opłat za zajęcia w przedszkolach.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 01.09.2017r.

 

Zasady zgłaszania nieobecności dzieci w przedszkolu

Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być:

  • do nauczycieli grup;
  • telefonicznie w godz. pracy kierownika ds. gospodarczych 8-16;
  • e-mial p110@edu.um.warszawa.pl z poświadczeniem odbioru.

Opłata za pierwszy dzień nieobecności jest zwracana lub odliczana, jeżeli rodzic (opiekun prawny) poinformuje przedszkole o nieobecności dziecka najpóźniej w tym dniu do godz. 9.00.

 
© 2013 by MBL  
Log in