PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   

Przedszkole Nr 110 im. Warszawskiej Syrenki zlokalizowane jest w jednopiętrowym budynku wolnostojącym, otoczonym ogrodem pełnym zieleni oraz wyposażonym w sprzęt sportowy placem zabaw.

Dzieci mają do dyspozycji duże, widne sale z łazienkami, wyposażone w stoliki i krzesełka odpowiednie do wieku i wzrostu dzieci. Z sal dla grup najmłodszych jest bezpośrednie wyjście do ogrodu. Nad bezpieczeństwem i zadowoleniem wychowanków czuwa nauczyciel, pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa.

Placówka stwarza możliwość edukacji 143 wychowankom.
W naszym przedszkolu dzieci mogą bawić się i uczyć w sześciu grupach:
  I Grupa "Misie" - 3 - 4 latki
 II Grupa "Żabki" - 3 - 4 latki
III Grupa "Motylki" - 5 latki
IV Grupa "Biedronki" - 5 - 6 latki
 V Grupa "Pszczółki" - 6 latki
VI Grupa "Słoneczka" - 4 - 5 latki

Podstawowym dokumentem przedszkola jest STATUT opracowany i uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

Statut określa:

  • Cele i zadania przedszkola;
  • Kompetencje Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz zasady współdziałania tych organów;
  • Organizację placówki;
  • Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola, ich prawa oraz warunki pobytu w przedszkolu.

Na podstawie zapisów w Statucie został wprowadzony REGULAMIN Przedszkola 110 im. Warszawskiej Syrenki. Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny.
Przestrzegając go obopólnie stwarzamy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:

  • Ochrony i opieki psychicznej oraz fizycznej ze strony wszystkich pracowników przedszkola.
  • Rozwoju swojej osobowości, talentów oraz zdolności poprzez wszechstronne uczestnictwo w działaniu zmierzającym do przeżywania i poznawania otaczającego nas świata.
  • Poszanowania godności osobistej poprzez szanowanie intymności życia prywatnego dziecka i jego rodziny.
  • Zaspokajania i wyrażania swoich potrzeb i poglądów poprzez swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji.
 
© 2013 by MBL  
Log in