PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   

Przedszkole Nr 110 im. Warszawskiej Syrenki zlokalizowane jest w jednopiętrowym budynku wolnostojącym, otoczonym ogrodem pełnym zieleni oraz wyposażonym w sprzęt sportowy placem zabaw.

Dzieci mają do dyspozycji duże, widne sale z łazienkami, wyposażone w stoliki i krzesełka odpowiednie do wieku i wzrostu dzieci. Z sal dla grup najmłodszych jest bezpośrednie wyjście do ogrodu, a nad bezpieczeństwem i zadowoleniem wychowanków czuwa nauczyciel, pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa.

Placówka stwarza możliwość edukacji 143 wychowankom.

W naszym przedszkolu dzieci mogą bawić się i uczyć w sześciu grupach:
  I Grupa "Misie" 
 II Grupa "Żabki" 
III Grupa "Motylki" 
IV Grupa "Biedronki" 
 V Grupa "Pszczółki" 
VI Grupa "Słoneczka"

Podstawowym dokumentem przedszkola jest STATUT opracowany i uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

Statut określa:

 • Cele i zadania przedszkola;
 • Kompetencje Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz zasady współdziałania tych organów;
 • Organizację placówki;
 • Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola, ich prawa oraz warunki pobytu w przedszkolu.

Na podstawie zapisów w Statucie został wprowadzony REGULAMIN Przedszkola 110 im. Warszawskiej Syrenki. Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny.

Przestrzegając go obopólnie stwarzamy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:

 • Ochrony i opieki psychicznej oraz fizycznej ze strony wszystkich pracowników przedszkola.
 • Rozwoju swojej osobowości, talentów oraz zdolności poprzez wszechstronne uczestnictwo w działaniu zmierzającym do przeżywania i poznawania otaczającego nas świata.
 • Poszanowania godności osobistej poprzez szanowanie intymności życia prywatnego dziecka i jego rodziny.
 • Zaspokajania i wyrażania swoich potrzeb i poglądów poprzez swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji.


Zadanie dla przedszkola

 • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
 • Udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o instytucjach i podmiotach œświadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 • Obowiązek zawiadomienia Policji, Sądu Rodzinnego lub prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie będzie aktualizował się z chwilą takiego podejrzenia przez ww. osoby. Powinny one zrealizować obowiązek niezwłocznie, tj. powiadomić o swoim podejrzeniu podmioty wskazane w przepisie bez nieuzasadnionej zwłoki


WYKAZ NIEZBĘDNYCH TELEFONÓW

 Pogotowie ratunkowe 

999

 Straż pożarna 

998

 Policja 

997

 Numer alarmowy z tel. komórkowego 

112

 Straż miejska 

986

Pogotowie energetyczne 

991

Pogotowie gazowe 

992

Pogotowie ciepłownicze

993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

994

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

22-620-90-01

Główny Inspektor Sanitarny

22-536-13-00

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

 22-443-70-31

22-443-70-30

Kuratorium Oświaty w Warszawie

22-551-24-00

Wydział Oświaty i Wychowania

22-44-36-888

 Pogotowie opiekuńcze

22-833-17-11

Telefon zaufania

 

800-199-990

 
© 2013 by MBL  
Log in